Retro GYM

Regulamin

Regulamin Siłowni Retro GYM Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Siłowni Retro GYM  ul. Smoleńsk 16/1,Kraków. Retro GYM świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają ,iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez siłownię wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. Korzystający z usług siłowni są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego-zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty jest zapoznanie się z regulaminem Klubu Retro GYM. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. Karnet należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu siłowni. Karnety wystawiane są na jeden miesiąc łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług siłowni, a następnie zostawić go w recepcji. Po zakończeniu ćwiczeń należy odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 25zł. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych lub ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningu zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, w szafkach lub na terenie siłowni, Retro GYM nie ponosi odpowiedzialności. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do siłowni – z czystą podeszwą. Na terenie siłowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni). Siłownia Retro GYM zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskiem, w toalecie oraz do poszanowania wyposażenia siłowni. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu siłowni. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie należy krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby. Osoby korzystające z siłowni powinny zapoznać się z właściwym przeznaczeniem sprzętów siłowych i wykonywać ćwiczenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Za dewastację rzeczy należących do siłowni oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo. Do sterowania sprzętem TV, ogrzewaniem itp. uprawniony jest tylko pracownik siłowni. Aby  uzyskać rachunek za usługi świadczone przez siłownię prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie siłowni. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do pracownika recepcji.        Regulamin Klubu obowiązuje od 1.11.2013.